Bioetanol je alternatívny obnoviteľný zdroj energie získaný z rastlinného materiálu. V posledných rokoch si získala popularitu ako spôsob, ako znížiť závislosť od neobnoviteľných zdrojov energie, ako sú ropa a plyn. Využívanie bioetanolu má však niektoré nevýhody, ktoré ho robia menej atraktívnym ako iné formy obnoviteľnej energie, napríklad solárna alebo veterná energia. Pozrime sa na niektoré potenciálne nevýhody bioetanolu


Bioetanol


Náklady a efektívnosť

Výroba bioetanolu môže byť nákladná z viacerých dôvodov. Po prvé, výroba bioetanolu si vyžaduje náklady na pôdu a pracovnú silu, ktoré sú často vyššie ako náklady na iné formy výroby obnoviteľnej energie. Okrem toho je účinnosť bioetanolu nižšia ako účinnosť iných foriem obnoviteľnej energie, čo znamená, že na výrobu rovnakého množstva energie je potrebné použiť viac zdrojov. To spôsobuje, že bioetanol je menej nákladovo efektívny ako iné formy obnoviteľnej energie.

Vplyv na životné prostredie

Používanie bioetanolu má aj viaceré vplyvy na životné prostredie, ktoré vyvolávajú obavy ochrancov životného prostredia. Na výrobný proces je napríklad potrebné veľké množstvo vody, čo môže viesť k vyčerpaniu podzemných vôd v oblastiach, kde je ich už teraz nedostatok. Okrem toho sa pri spaľovaní bioetanolu uvoľňuje do atmosféry oxid uhličitý, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy. Nakoniec, používanie hnojív a pesticídov pri pestovaní plodín na výrobu biopalív môže viesť ku kontaminácii pôdy, ak sa s nimi nezaobchádza správne.                                                                                                                     

Dostupnosť palív

Napokon, dostupnosť a distribúcia bioetanolu môže byť pre niektorých spotrebiteľov problémom z dôvodu jeho obmedzenej dostupnosti v niektorých častiach sveta. Napríklad, zatiaľ čo mnohé krajiny majú prístup k etanolovým palivovým čerpadlám v mestách, vidiecke oblasti majú niekedy obmedzený alebo žiadny prístup kvôli logistickým obmedzeniam alebo nedostatočnému rozvoju infraštruktúry v týchto oblastiach. V dôsledku toho môže byť pre ľudí vo vidieckych oblastiach ťažké alebo nemožné získať prístup k palivám na báze etanolu, aj keď sú dostupné inde v ich krajine alebo regióne, a to z dôvodu týchto problémov s dostupnosťou a distribúciou palív

Bioetanol sa propaguje ako potenciálne riešenie na zníženie našej závislosti od neobnoviteľných zdrojov energie, ale jeho používanie má aj niektoré nevýhody, ktoré by sa nemali prehliadať. Jeho náklady a účinnosť sú nižšie ako v prípade iných foriem obnoviteľných zdrojov energie, takže je v porovnaní s nimi menej nákladovo efektívny; ďalej má jeho využívanie negatívne vplyvy na životné prostredie, ako je vyčerpávanie podzemných vôd a znečistenie ovzdušia v dôsledku jeho spaľovania; napokon, problémy s dostupnosťou súvisiace s distribúciou paliva môžu obmedziť jeho prístup v niektorých častiach sveta, čo znižuje jeho celkovú účinnosť ako alternatívnej formy energie. Napriek týmto nevýhodám pokračuje výskum spôsobov optimalizácie výroby biopalív, aby sa stali životaschopnou možnosťou pohonu našich vozidiel a domácností. Pri správnom riadení budeme môcť využívať všetky výhody tejto sľubnej alternatívy bez obáv z nevýhod. To ukáže až čas!